پنل پیام کوتاه

پنل پایه

ارسال تکی و گروهی پیام
ارسال بصورت نظیر به نظیر
ارسال از فایل متنی و EXCEL
ارسال از دفترچه تلفن
محاسبه هزینه پیام قبل ار ارسال
دارای خط خدماتی
و امکانات بیشتر دیگر
دارای ماژول تایید تلفن همراه whmcs
دارای ماژول پیامکی whmcs

پنل اقتصادی

ارسال تکی و گروهی پیام
ارسال بصورت نظیر به نظیر
ارسال از فایل متنی و EXCEL
ارسال از دفترچه تلفن
محاسبه هزینه پیام قبل ار ارسال
دارای خط خدماتی
و امکانات بیشتر دیگر
ده هزار تومن شارژ هدیه
دارای ماژول تایید تلفن همراه whmcs
دارای ماژول پیامکی whmcs

پنل شرکتی

ارسال تکی و گروهی پیام
ارسال بصورت نظیر به نظیر
ارسال از فایل متنی و EXCEL
ارسال از دفترچه تلفن
محاسبه هزینه پیام قبل ار ارسال
دارای خط خدماتی
و امکانات بیشتر دیگر
پانزده هزار تومن شارژ هدیه
دارای ماژول تایید تلفن همراه whmcs
دارای ماژول پیامکی whmcs

پنل تجاری

ارسال تکی و گروهی پیام
ارسال بصورت نظیر به نظیر
ارسال از فایل متنی و EXCEL
ارسال از دفترچه تلفن
محاسبه هزینه پیام قبل ار ارسال
دارای خط خدماتی
و امکانات بیشتر دیگر
بیست هزار تومن شارژ هدیه
دارای ماژول تایید تلفن همراه whmcs
دارای ماژول پیامکی whmcs